Sunday, March 19, 2017

Ethera Wimasuma 2017 03 18 - my first assignment as TV commentator


My first TV program as a commentator  

1 comment:

ස්කිනර් සහ කිරිබණ්ඩා - 1

"තමුන්නැහැ හිතනවද බුට් සපත්තු දැම්මහම වැඩි වේගයකින් දුවන්ට පුළුවන් කියල?" ගිලිමලේ කිරිබණ්ඩා ආරච්චිල  සිනාසෙමින් ඇසුවේය. ...